دانشگاه توی خیابون !

توی خیابونی ؟ توی اتوبوس؟ یا توی ماشین ؟ فایل های این سایت رو پلی کن و مطالب جدید یادبگیر.

چه فروشندگانی ، روز به روز ، مشتریان و درآمدشان کمتر و کمتر میشود؟

200,000 ریال

ادامه مطلب...

5 مرحله برای اجرای یک فروش موفق:

1- چند بخش مرحله شروع 

200,000 ریال

ادامه مطلب...

ورود  \/ 
x
یا
x
ثبت  \/ 
x

یا